Tag : สมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้

สมาคมฯ แลกเปลี่ยนความรู้กับ KFA เรื่องการวางแผนพัฒนาทีมชาติไทย
ตัวแทนจากสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ เดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
X